Na Ratunek wydanie nr 2/2018
Na Ratunek wydanie nr 2/2018

Ruszył wiosenny cykl szkoleń i konferencji. Niestety jakoś słabiej z frekwencją i to pomimo wystąpień doskonałych prelelegentów oraz poruszania istotnej tematyki, wywołującej żywą dyskusję w salach i kuluarach. Przyczyn pewnie jest kilka, np.: grafi ki pełne dziur i coraz większe problemy z utrzymaniem ciągłości obsady stanowisk nie pozwalają na zrobienie sobie „dnia wolnego” na udział w konferencji. Przepracowani pracownicy ZRM w aglomeracjach, wypalający się zawodowo dyspozytorzy, ganiający w pośpiechu personel SOR-ów, ciągłe starcia na każdym poziomie itd. A gdzie w tym wszystkim pacjent? Ten wymagający odpowiedniej opieki? Mam wrażenie, że gdzieś zatraciliśmy kontakt z tym najistotniejszym elementem systemu. Niestety w dobie sterowania systemem z pomocą SWD, dokładania pracy na odpowiedzialnych stanowiskach, podwyższania wymogów dotyczących wyszkolenia na poszczególnych szczeblach, gubimy wartości zasadnicze. Trzeba sobie powiedzieć, że ekonomia to nie wszystko, szczególnie w kontakcie z chorym i odpowiedzialnością za jego życie. Oczywiście, że pacjenci w tym nie pomagają, w swej niewiedzy często skutecznie nadużywając lub wymuszając udzielenie usługi na SOR-ze lub poprzez bezpodstawne wzywanie ZRM. Mam pewność, że tę niewiedzę powinniśmy zwalczać w różny sposób − pozytywnie reklamując zadania i cele ZRM i SOR-u. Po spotkaniu z kolegami zza oceanu dotarła do mnie inna informacja − w ostatnich 10 latach za oceanem zlikwidowano 20% miejsc w oddziałach specjalistycznych, w zamian zwiększając o 4% (sic!) liczbę miejsc na SOR-ach. W dużej skali to dobry interes − rozumiem to , ale… przy tamtejszym finansowaniu i współuczestniczeniu w kosztach samych pacjentów! W tej scenerii nasza przyszłość nie ma zbyt różowych kolorów... W odpowiedzi na te i wcześniejsze wątpliwości zachęcam do lektury artykułu, jak nawiązać kontakt z trudnym pacjentem (str. 52). Polecam także artykuł dot. nieinwazyjnej wentylacji dodatnim ciśnieniem w opiece przedszpitalnej u pacjentów z niewydolnością oddechową spowodowaną POChP (str. 8).

Zachęcam do aktywności − też tej lokalnej, poprzez udział w szkoleniach – wszystko dla wspólnego bezpieczeństwa.
Zapraszam do lektury.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

KNOW-HOW

Nieinwazyjna wentylacja dodatnim ciśnieniem w opiece przedszpitalnej u pacjentów z niewydolnością oddechową spowodowaną POChP

W praktyce zespołów ratownictwa medycznego interwencje u pacjentów zgłaszających duszność nie należą do rzadkości. U znacznej części chorych duszność pojawia się w wyniku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Jak pokazują badania, zastosowanie nieinwazyjnej wentylacji dodatnim ciśnieniem (NIV) w przypadku zaostrzenia choroby skutkuje zmniejszeniem śmiertelności, konieczności intubacji oraz skraca czas hospitalizacji. Celem publikacji jest przełożenie zastosowania nieinwazyjnej wentylacji dodatnim ciśnieniem w warunku ZRM.

ANALIZA PRZYPADKU

Zespół Wolffa-Parkinsona-White’a jako czynnik ryzyka wystąpienia nagłego zgonu sercowego

Zespół Wolffa-Parkinsona-White’a (WPW) jest jednym z rodzajów preekscytacji polegającym na występowaniu dodatkowej drogi przewodzenia pomiędzy przedsionkami i komorami (tzw. pęczek Kenta). Jego obecność z pewnością zwiększa ryzyko wystąpienia nagłego zgonu sercowego (SCD). Rozpoznanie WPW opiera się na ocenie zapisu EKG.

Padaczka u kobiety ciężarnej

W pracy przedstawiono opis przypadku kobiety w 17. tygodniu ciąży, u której wystąpił napad drgawek. Opisano etiologię padaczki i postępowanie w przypadku wystąpienia drgawek.

WIEDZA W PRAKTYCE

Hipotermia i odmrożenia – podstawowe zasady postępowania ratunkowego

Hipotermia jest najczęstszym skutkiem ekspozycji organizmu na bardzo niską temperaturę powietrza i wody. Odmrożenia, często towarzyszące hipotermii, również mogą stanowić zagrożenie trwałym ubytkiem na zdrowiu. Znajomość patofizjologii obydwu tych zjawisk, sposoby ich zapobiegania i postępowanie w przypadku ich wystąpienia, mają istotny wpływ na późniejsze leczenie i jego powodzenie.

Zatorowość płucna w praktyce – cichy zabójca?

Zator tętnicy płucnej (PE) jest stanem polegającym na częściowym lub całkowitym zamknięciu materiałem zatorowym światła tętnicy płucnej. Prowadzi to do powstania u chorego objawów niewydolności krążenia, które nasilają rozwój niewydolności oddechowej. Ostra faza PE, przebiegająca z niewydolnością prawej komory serca (RV), może doprowadzić do NZK. Standardowe postępowanie, z uwzględnieniem kilku modyfikacji w trakcie RKO, może prowadzić do uzyskania powrotu spontanicznego krążenia. W wykryciu PE istotne znaczenie odgrywa wiedza zespołu ratownictwa medycznego na temat czynników predysponujących do PE.

Zastosowanie ketaminy we współczesnej medycynie ratunkowej

Ze względu na unikatowe działanie ketamina, wśród dożylnych anestetyków, jest przydatnym lekiem w wybranych sytuacjach klinicznych. Przeszło 50 lat temu zyskała aprobatę anestezjologów, a współcześnie coraz częściej sięgają po nią także lekarze ratunkowi.

Zasadność, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania opaski uciskowej w środowisku cywilnym

Opaska uciskowa to niezwykle skuteczne narzędzie do tamowania masywnych krwotoków kończynowych, wykorzystywane przede wszystkim w medycynie pola walki. W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy metoda ta powinna stać się standardem postępowania w ratownictwie cywilnym i pierwszej pomocy.

Ratownik medyczny – pacjent. Psychologiczne aspekty relacji

W dziejach praktyki medycznej wszystko, co działo się między medykiem a pacjentem, było postrzegane jako zespół oddziaływań tego pierwszego na drugiego. Doktor udzielał porad pacjentowi, leczył go, wspierał, zapobiegał jego chorobom. We współczesnej koncepcji na temat natury relacji między nimi trzeba dodać również relacje z personelem zespołów ratownictwa medycznego (ratownikiem medycznym), które traktuje się jako wzajemne, dwustronne oddziaływanie.

PRAWO RATOWNIKA

Doskonalenie zawodowe dyspozytorów medycznych w świetle nowego rozporządzenia

Dyspozytor medyczny ma prawo i obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego. Od 1 września 2017 obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych. Celem artykułu jest przedstawienie nowych regulacji prawnych dotyczących doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych.

WARTO WIEDZIEĆ

Ocena narażenia ratowników medycznych na agresję ze strony psa pacjenta

Ratownicy medyczni, ratując życie innym, często narażają swoje własne. Jednym z zagrożeń, które spotykają w swojej pracy, jest agresja ze strony psów pacjentów. Celem pracy była ocena ryzyka podejmowanego przez ratowników medycznych w związku z zagrożeniem ze strony psa pacjenta oraz ocena zachowania właścicieli zwierząt.

Wypadki drogowe a obrażenia narządów wewnętrznych

Wypadki komunikacyjne stanowią poważne wyzwanie dla służb ratunkowych. Działania obejmujące kolejne etapy polegają na ocenie miejsca zdarzenia i mechanizmu powstania ewentualnych urazów, ewakuacji, leczeniu i transporcie rannych do właściwych ośrodków.